Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Offerte/het voorstel
 • Alle offertes en voorstellen van VitaalView zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen. VitaalView kan zich niet aan de offertes of voorstellen houden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of voorstellen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. De in een offerte of voorstel vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten (zie punt 9), tenzij anders aangegeven.
 1. Geldigheid
 • Mochten onderstaande voorwaarden in strijd zijn met de voorwaarden in de offerte/het voorstel, dan gelden de afspraken in de offerte/het voorstel.

Als in overleg met de opdrachtgever wordt afgeweken van deze algemene voorwaarden, dan wordt dit vastgelegd in het afsprakendocument van VitaalView, ondertekend door de opdrachtgever.

 1. Begripsbepaling
 • Als in deze voorwaarden wordt gesproken over ‘afname van het Life Style Profiel’ dan dient dit als overkoepelende term voor ‘intake, advies en hermeting’. Als er wordt gesproken over ‘training’ dan dient dit als overkoepelende term voor alle andere producten die VitaalView

aanbiedt, onder meer: lactaat analyse bij sporttest, fysieke training, trainingsadvies m.b.t. fysieke ontwikkeling, lezing en presentatie.

 1. Aansprakelijkheid
 • VitaalView spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzichten uit te voeren. Het uiteindelijke resultaat is echter niet alleen afhankelijk van de activiteiten van VitaalView, maar ook van factoren die buiten de invloed van VitaalView VitaalView biedt daarom geen garanties met betrekking tot de te verwachten resultaten van de door haar verrichte werkzaamheden. VitaalView is tevens niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.
 • VitaalView aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, behalve als haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, als het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van zes maanden.
 • Als sport, en daarmee te vergelijken activiteiten deel uitmaken van de overeenkomst met de opdrachtgever, moeten deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf beoordelen of zij fysiek en wat conditie betreft in staat zijn verantwoord deel te nemen aan de activiteiten. Voor deelname aan de fietstest als onderdeel van het Life Style Profiel, laat VitaalView de deelnemer een gezondheidsverklaring ondertekenen. VitaalView sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deelname aan dergelijke activiteiten, zowel jegens de opdrachtgever als jegens de deelnemer, nadrukkelijk uit.
 • Iedere aansprakelijkheid van VitaalView voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, wordt nadrukkelijk uitgesloten.
 • VitaalView is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
  Tekortkoming van de opdrachtgever of de door opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) bij de naleving van zijn/hun verplichtingen, waaronder het verlenen van onvoldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.
  b. Onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens door de opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie.
  c. Opvolging van leermiddelen of kennisoverdracht uit de opdracht.
 • VitaalView aanvaardt geen aansprakelijkheid voor wijzigingen in, of het niet uitbetalen van subsidiebedragen. De opdrachtgever erkent dat VitaalView alleen een adviserende rol heeft bij het aanvragen van subsidies en hierom niet aansprakelijk gesteld kan worden.
 1. Vergoeding zorgverzekeraar
 • De afname van het Life Style Profiel en/of training door VitaalView, wordt niet door zorgverzekeraars vergoed. De voorwaarden voor mogelijke vergoeding kunnen worden teruggevonden in eigen zorgverzekeringspolis. VitaalView staat niet garant voor het naleven van deze vergoeding door de zorgverzekeraar.
 1. Planning afname Life Style Profiel en training
 • VitaalView legt in overleg met de opdrachtgever de data en tijden voor de afname van het Life Style Profiel en de training vast. Dit geldt ook voor de data en tijdstippen waarop het materiaal wordt gebracht, geïnstalleerd en opgehaald.
 • De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het regelen van ruimte voor de afname van het Life Style Profiel. Deze vinden in principe plaats op locatie van de opdrachtgever, tenzij anders afgesproken in de offerte/het voorstel.
 • VitaalView draagt er zorg voor dat er op de afgesproken data en tijden een medewerker beschikbaar is en dat de eventueel benodigde apparatuur en materialen op de locatie aanwezig is.
 • Als er sprake is van overmacht – bijvoorbeeld als een medewerker van VitaalView verhinderd is door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte of familieomstandigheden – zal VitaalView alles doen wat binnen haar mogelijkheden ligt om voor vervanging te zorgen op de geplande dag. Als dit niet mogelijk is, plant VitaalView in overleg met de opdrachtgever een nieuwe datum. Bij overmacht door extreme weersomstandigheden (code rood) of andere omstandigheden op de weg of in het openbaar vervoer, waardoor de werknemer de locatie moeilijk kan bereiken, zal VitaalView de geplande dag in overleg met de opdrachtgever verplaatsen. In al deze gevallen brengt VitaalView geen extra kosten in rekening. De opdrachtgever heeft geen recht op vergoeding van eventueel voor opdrachtgever voortvloeiende schade ten gevolge van annulering of verschuiving. 
 1. Annuleren of verzetten van afname van Life Style Profiel en trainingen
 • Als de opdrachtgever de overeenkomst wenst te annuleren, brengt VitaalView annuleringskosten van 10% van de offerteprijs (exclusief BTW) in rekening.
 • Als de opdrachtgever genoodzaakt is om ingeplande dagen voor afname van het Life Style Profiel of training te annuleren/verzetten, dan berekent VitaalView hiervoor tot 20 werkdagen voor de geplande datum enkel de administratiekosten van €150,- per geannuleerde training/dag. Daarna zijn hier de volgende kosten aan verbonden: voor annuleringen/verzettingen vanaf 20 werkdagen voorafgaand aan de geplande datum wordt 25% van de kosten in rekening gebracht, vanaf 15 werkdagen voorafgaand aan de geplande datum 50%, vanaf 10 werkdagen 75%, vanaf 5 werkdagen 100%.
 • VitaalView brengt altijd volledige dagen voor afname van het Life Style Profiel in rekening. De kosten van een ingeplande afnamedag zijn niet afhankelijk van het aantal tijdsloten dat op die dag wordt gebruikt door de deelnemers, ook de eventuele niet gebruikte tijdsloten worden in rekening gebracht.
 1. Annuleren of verzetten van individuele afspraken voor afname van het Life Style Profiel
 • Als de deelnemer na aanvang van de afnamedagen en/of trainingsdagen deelname tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op terugbetaling of vervanging door een andere deelnemer.
 • Per deelnemer wordt 1 tijdslot beschikbaar gesteld. Door (late) afmeldingen kunnen er lege tijdsloten ontstaan. Indien het niet lukt om deze allemaal weer vol te plannen ontstaat er een tekort aan tijdsloten. Indien gewenst kan de opdrachtgever extra dagen inkopen zodat er alsnog voldoende tijdsloten beschikbaar zijn.
 • Deelnemers kunnen hun individuele afspraak voor de afname van het Life Style Profiel of de training zelf verzetten en dienen daarvoor contact op te nemen met VitaalView. In dit geval is het maken van een nieuwe afspraak eenmalig kosteloos.
 • Als er geen tijdsloten beschikbaar zijn kan er onderling geruild worden; dit dient de opdrachtgever zelf te regelen en door te geven aan VitaalView. Wisselen is mogelijk tot uiterlijk één werkdag voorafgaand aan de afname van het Life Style Profiel, zodat de medewerker van VitaalView zich goed kan voorbereiden.
 • Als afspraken, zoals beschreven bij de twee voorgaande punten, op verzoek van de opdrachtgever/deelnemer vaker dan één keer worden verzet/gewisseld, brengt VitaalView per verzette afspraak/annulering €50,- (exclusief BTW) administratiekosten in rekening.
 1. Reis- en verblijfkosten
 • Reiskosten op basis van vervoer per auto bedragen €0,19 (exclusief BTW) per km. Het aantal kilometers wordt berekend vanaf het adres van VitaalView te Volendam.
 • Reiskosten op basis van openbaar vervoer, boottickets, taxitransfers en dergelijken worden in zijn geheel doorberekend aan de opdrachtgever.
 • Als de enkele reisafstand vanaf het adres van VitaalView te Volendam naar de locatie van de opdrachtgever meer bedraagt dan 150 km en de afname van het Life Style Profiel en/of training aanvangt voor 10.00 uur, dient de opdrachtgever de medewerker van VitaalView de mogelijkheid te bieden om de avond voorafgaande aan de afnamedag en/of trainingsdag te overnachten in een nabijgelegen hotel, op kosten van de opdrachtgever.
  De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het boeken van een hotel met ontbijt. Als het in verband met de afnamedagen/trainingsdagen noodzakelijk is meerdere opeenvolgende avonden te overnachten, worden de eventuele extra kosten voor een standaard lunch en/of maaltijd in het hotel doorberekend aan de opdrachtgever.
 • Verblijfsvergoeding is alleen van toepassing als een werknemer van VitaalView op verzoek van de opdrachtgever een bepaalde overeengekomen periode tussen twee opeenvolgende afnamedagen/trainingsdagen op een externe locatie buiten VitaalView verblijft, waarin de werknemer van VitaalView niet wordt ingezet voor werkzaamheden voor desbetreffende opdrachtgever. Lifeguard brengt kosten voor verblijf in rekening bij de opdrachtgever tegen een tarief van €500,- (exclusief BTW) per dagdeel.
 1. Tarieven en facturatie
 • Al onze tarieven zijn exclusief BTW (21%) en reiskosten (zie punt 9).
 • Jaarlijks worden al onze tarieven op 1 januari aangepast op basis van de ontwikkeling van de CBS index voor CAO-lonen in de bedrijfstak ‘Zakelijke dienstverlening’.
 • Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
 • Facturatie geschiedt conform het in de offerte of het contract opgenomen betalingsschema.
 • Na het verstrijken van de betalingstermijn van 30 dagen en twee schriftelijke of telefonische aanmaningen, staat het VitaalView vrij om derden te belasten met incassomaatregelen.
 1. Privacy
 • De gegevens van de deelnemers worden strikt vertrouwelijk behandeld en vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De medewerkers van VitaalView hebben geheimhoudingsplicht. De resultaten van het Life Style Profiel en/of training worden alleen aan de deelnemer beschikbaar gesteld en niet aan derden verstrekt zoals huisarts, werkgever, leidinggevende(n) en/of collega’s. Groepsgegevens kunnen geanalyseerd worden in het kader van kwaliteitsbewaking en als onderdeel van het duurzame inzetbaarheidsbeleid van de werkgever. Bij deze analyses gaat het altijd om groepsresultaten en zijn persoonlijke gegevens nooit te herleiden.
 1. Intellectueel eigendom
 • De auteursrechten, evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op alle door VitaalView verstrekte documentatie en materialen inclusief software zijn voorbehouden. Het is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VitaalView om documentatie en materialen of een deel daarvan te verveelvoudigen, openbaar te maken of te bewerken.
 1. Geschillen
 • Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil voortvloeiende uit deze overeenkomst, bepalen partijen dat het uiterste zal worden getracht om in onderling overleg de onenigheid te beslechten. Mocht dit niet lukken, dan wordt gebruik gemaakt van een mediator. Indien beide partijen na mediation het geschil nog niet beslecht hebben dan zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.